Algemene voorwaarden

Middels het bezoeken van deze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer 05055988. Op verzoek sturen wij graag een kopie hiervan toe.

1. Algemeen

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Toppoint - verder verkoper - met (een) derde(n) - verder koper -, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen.

b) De toepasselijkheid van door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c) Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Offertes en orders

a) Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van verkoper, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

b) De overeenkomst komt tot stand door verzending van een schriftelijke orderbevestiging door verkoper dan wel de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst door verkoper. In het eerst genoemde geval wordt de orderbevestiging geacht de juiste verhouding tussen partijen weer te geven en zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden.

c) Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van verkoper zijn alleen bindend indien door verkoper schriftelijk bevestigd.

d) Afbeeldingen, catalogi, monsters en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan.

e) Overige productspecifieke voorschriften/condities zijn opgenomen in onze prijslijst en worden geacht te zijn geaccepteerd door koper en maken onderdeel uit van deze voorwaarden.

f) Koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor hij ze wil gebruiken.

3. Annulering

a) Indien de order geannuleerd wordt, worden de reëel gemaakte kosten in rekening gebracht, echter minimaal € 29,50,-.

b) De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4. Prijzen

a) Tenzij anders schriftelijk overeen gekomen zijn alle prijzen ‘ex works’ Bergentheim (EXW, Incoterms 2010) exclusief btw, speciale verpakkingen, transport, verzekering, invoerrecht etc.

b) Verkoper sluit op aardewerk, glas en porselein producten een breukrisico-verzekering af tegen een vergoeding van 3% over de totale goederenwaarde exclusief BTW. Indien koper bij het plaatsen van de order niet aangeeft af te zien van deze verzekering, dan wordt deze door ons afgesloten en aan koper berekend.

c) Ten tijde van de koop c.q. de opdracht, dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten etc. Een verhoging of verlaging in een of meerdere kostenfactoren kan door de verkoper te allen tijde worden verrekend, mits hij deze prijswijziging tijdig voor het doorberekenen ter kennis van de koper heeft gebracht.

5. Levering

a) Opgegeven levertijden zijn bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan dient de koper verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, geeft koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren.

b) Verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren en overeenkomstig te factureren. De betalingsverplichting gaat in na facturering.

c) De geldende levertijd gaat pas in nadat koper aan verkoper heeft bevestigd dat de filmproef akkoord is.

d) De navolgende omstandigheden schorten de leveringsverplichting van verkoper op:
(i) het niet op tijd nakomen van enige betalingsverplichting door de koper;
(ii) het niet op tijd verschaffen van de voor de aanvang en uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens door de koper; (hieronder vallen ook alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 8.

e) In geval van levering op afroep verblijven de zaken - zolang niet afgeroepen - voor rekening en risico van de koper onder verkoper. Koper is verplicht binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn, dient koper in ieder geval binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst af te roepen. Bij gebreke van een afroep binnen vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte [roerende] zaken in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding, w.o. begrepen eventuele kosten van opslag.

f) Op alle leveringen zijn de Incoterms 2010 van toepassing.

g) De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem conform de toepasselijke Incoterms worden bezorgd dan wel op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

h) Als koper in gebreke blijft met de betalingen is verkoper niet gehouden tot verdere levering en is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden met behoud van de verplichting van koper om verkoper schadeloos te stellen.

i) Verkoper is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren en aan koper te berekenen.

j) Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der geleverde zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Ingeval koper tijdig melding heeft gemaakt, heeft hij niet het recht betaling op te schorten van hetgeen wel (naar behoren) is geleverd, behoudens althans in geval van andersluidende dwingende wetsbepalingen.

k) De te leveren zaken reizen immer voor rekening en risico van de koper. Koper is ten allen tijde gehouden diens medewerking aan de leveringsbehandeling te verlenen. Koper draagt behoudens anders luidend beding zorg voor de lossing der geleverde zaken.

6. Reclames

a) Verkoper levert in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is, behoudens een door verkoper verstrekte schriftelijke garantie omtrent hoedanigheid. Eventuele klachten betreffende het geleverde dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst op de deugdelijkheid te inspecteren.

b) Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde zaken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking schriftelijk bij de verkoper aan te tonen, doch uiterlijk binnen een maand na levering.

c) In geval van een terechte en tijdige reclamatie is verkoper nimmer tot meer gehouden, dan tot vervanging van de roerende zaken waarop de reclamatie rust over te gaan, dan wel te zijner keus een billijke schadevergoeding te betalen, welke evenwel nimmer hoger is dan het factuurbedrag, c.q. de waarde van de roerende zaken waarover is gereclameerd. Iedere verdere gehoudenheid tot vergoeding van schade, indirecte daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

d) De garantie van verkoper geldt niet, indien:
(i) gebreken aan zaken het gevolg zijn van normale slijtage en/of oneigenlijk gebruik;
(ii) zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
(iii) gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de onderhoudsvoorschriften;
(iv) koper en/of door koper ingeschakelde derden
 – zonder schriftelijke toestemming van verkoper – wijzigingen en/of andere werkzaamheden aan het geleverde hebben aangebracht c.q. verricht.

e) Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde zaken schort de betalingsverplichting van de overige geleverde zaken niet op, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen.

7. Betaling

a) Betaling dient ten allen tijde te geschieden zonder enige korting en/of verrekening overeenkomstig met de op de factuur vermelde betalingscondities. Is een betalingstermijn vergund, dan dient betaling uiterlijk te geschieden binnen deze termijn, doch in alle gevallen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aangegeven bank- of girorekening. Verkoper is gerechtigd op diens facturen een kredietbeperkingstoeslag van 2% op te nemen, welke bij niet betaling op de vervaldag onvoorwaardelijk is verschuldigd.

b) Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van verkoper, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar. Eventueel aangeduide kortingen komen alsdan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd dan wel de wettelijke handelsrente - gelijk aan de door de Europese Centrale Bank vastgestelde herfinancieringsrente vermeerderd met 7% - indien deze hoger is. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het ter incasso uit handen geven van een vordering worden gefixeerd op 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 25,-.

c) Ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens roerende zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd en/of een of meerdere betalingstermijn(en) niet is nagekomen, is de vordering van verkoper ineens en geheel opeisbaar, een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en eventuele ontstane incassokosten.

d) De verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de aflevering voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de koper te bedingen. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn recht op vergoeding van eventuele door hem geleden schade.

8. Intellectueel eigendom

a) Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

b) De intellectuele eigendomsrechten op de overeenkomsten tussen koper en verkoper blijven berusten bij verkoper of bij de derde van wie verkoper het recht heeft verkregen.

c) Geen enkele bepaling in de overeenkomsten of de algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan koper van intellectuele eigendomsrechten. Koper erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.

d) Koper vrijwaart verkoper volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart verkoper eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud

a) Het eigendom van de zaken gaat pas over op de koper, zodra deze al zijn verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten overeenkomsten ter zake levering van de zaken volledig is nagekomen.

b) Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, of een derde enig ander recht daarop verlenen, onder voorbehoud van de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

c) De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

d) De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

e) Voornoemde onder a tot en met d opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

10. Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verkoper geen invloed heeft waardoor verkoper of door verkoper ingeschakelde derden niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen vertraagde of te late of niet- leveringen door derden; faillissement, surseance van betaling, eigendoms-overdracht van het bedrijf van koper, dan wel van verkoper; opzet dan wel schuld van het personeel van verkoper; vervoersblokkades of andere vervoersmoeilijkheden; brand; (natuur)rampen; werkstaking; bedrijfsongevallen; rellen of oproer; oorlogen en wettelijke handelsbeperkingen. Overmacht bij toeleveranciers of andere ingeschakelde derden waarvan verkoper afhankelijk is, wordt eveneens gezien als overmacht van verkoper.

11. Aansprakelijkheid

a) Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

c) Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d) De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e) Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

f) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

g) Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

h) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12. Gehele overeenkomst

Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige overeenkomst gesloten met verkoper voortvloeit, dan zal hij door dat enkele feit, zonder dat daartoe in gebreke stelling door verkoper noodzakelijk is, in gebreke zijn, en heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd alle andere hem toekomende rechten.

13. Het van toepassing zijnde recht

a) Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen hem en koper tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien koper een niet Nederlandse rechtspersoon is, is toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 uitgesloten.

b) Alle geschillen tussen koper en verkoper worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens rechtsgebied verkoper, dan wel koper is gevestigd, zulks ter keuze van verkoper, behoudens althans dwingende wetsbepalingen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle onder nummer 05055988.