Yleiset ehdot

Sivustoa käyttämällä hyväksyt Yleiset ehdot. Ehdot löytyvät Zwollen kauppa- ja teollisuuskamarista viitenumerolla 05055988. Voimme lähettää sinulle kopion ehdoista pyydettäessä.

1. Yleistä

a) Nämä ehdot koskevat kaikkia Toppoint:n (tästä eteenpäin myyjä) kolmansien osapuolien (tästä eteenpäin ostaja) kanssa solmimia sopimuksia tai niistä seuraavia sopimuksia sekä kaikkia myyjän tekemiä tarjouksia.

b) Myyjä hylkää täten kaikki ostajan asettamat ehdot.

c) Mikäli nämä Yleiset ehdot laaditaan jollakin muulla kuin hollanninkielellä, hollanninkielinen teksti on pätevä, mikäli teksteissä on eroavaisuuksia.

2. Tarjoukset ja tilaukset

a) Kaikki tarjoukset tehdään vapaaehtoisesti, eivätkä ne sido myyjää mihinkään, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

b) Sopimus päättyy, kun myyjä lähettää kirjallisen tilausvahvistuksen tai täyttää sopimuksenmukaiset velvoitteensa. Ensin mainitussa tapauksessa tilausvahvistuksen katsotaan edustavan osapuolten välistä todellista suhdetta, ja osapuolet sitoutuvat tilausvahvistuksen sisältöön.

c) Myyjän edustajien tekemät tarjoukset ja lupaukset ovat sitovia vain, mikäli myyjä on vahvistanut ne kirjallisesti.

d) Kuvituskuvat, kuvastot, näytteet ja piirustukset antavat yleiskuvan myyjän mahdollisesti myymistä tuotteista. Tarjoukseen sisältyvät mitat, painot tai tekniset tiedot – sanan laajimmassa merkityksessä – ovat vain summittaisia, ellei toisin ole kirjallisesti taattu. Normaalit alan sallimat poikkeamat ovat hyväksyttäviä.

e) Muut tuotekohtaiset ohjeet/ehdot löytyvät hinnastosta. Ostajan katsotaan hyväksyneen kyseiset ohjeet ja ehdot, jotka lasketaan osaksi näitä ehtoja.

f) Ostaja päättää itse, soveltuvatko tuotteet tarvittavaan käyttötarkoitukseen. 

3. Peruutukset

a) Mikäli ostaja peruu tilauksen, ostajalta peritään myyjälle aiheutuneet todelliset kustannukset, joiden vähimmäismäärä on € 36.50,-.

b) Myyjä voi keskeyttää tilauksen tai kieltäytyä hyväksymästä ostajan tekemää tilausta ilman erikseen mainittavaa syytä.

4. Hinnat

a) Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki hinnat ovat ”noudettuna lähettäjältä” Bergentheimista (EXW Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti), eivätkä ne sisällä arvonlisäveroa, erikoispakkauksia, kuljetusta, tuontitulleja jne.

b) Myyjä ottaa maksua vastaan (3 % tuotteiden kokonaisarvosta, ei sisällä arvonlisäveroa) kivitavara-, lasi- ja posliinituotteille riskivakuutuksen hajoamisen varalta. Myyjä ottaa kyseisen vakuutuksen ja laskuttaa sen kustannukset ostajalta, mikäli ostaja ei tilausta tehdessään erikseen ilmoita, ettei halua vakuutusta.

c) Osto- tai toimeksiantohetkellä tai sopimuksen päättyessä ilmoitetut hinnat perustuvat kulloinkin voimassa oleviin materiaalihintoihin, palkkoihin ja kansallisiin vakuutusmaksuihin jne. Myyjä voi laskuttaa yhden tai useamman kustannuksen nousun tai laskun edellyttäen, että myyjä on ilmoittanut ostajalle hinnanmuutoksesta hyvissä ajoin ennen kyseisten kustannusten siirtämistä ostajalle.

5. Toimitus
a) Ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita, eivätkä ne ole sitovia aikarajoja. Myyjän tulee aina pyrkiä noudattamaan ilmoitettua toimitusaikaa niin hyvin kuin mahdollista. Mikäli toimitusaika kuitenkin ylitetään, ostajan tulee ensin ilmoittaa myyjän virheestä kirjallisesti kohtuullinen ajan sisällä. Toimitusajan ylittyminen ei voi koskaan johtaa myyjän korvausvelvollisuuteen tahalliset teot, laiminlyönnit tai törkeä huolimattomuus pois lukien. Toimitusajan ylittyminen ei myöskään anna ostajalle oikeutta irtisanoa sopimusta osittain tai kokonaisuudessaan, eikä ostajalla ole oikeutta peruuttaa tilausta tai kieltäytyä tuotteiden vastaanottamisesta.

b) Myyjä pidättää oikeuden tilauksen toimittamiseen erissä ja laskutukseen toimituserien mukaisesti. Maksuvelvoite astuu voimaan laskutuksen jälkeen.

c) Sovittu toimitusaika alkaa, kun ostaja vahvistaa vedoksen hyväksymisen.

d) Myyjän toimitusvelvollisuus raukeaa seuraavissa tapauksissa:
(i) Ostaja ei täytä maksuvelvoitettaan ajallaan;
(ii) Ostaja ei toimita työn aloittamiseen ja toteuttamiseen tarvittavia tietoja ajallaan (tämä koskee myös vedoksia ja vahvistusta siitä, että vedos on hyväksytty);
(iii) Kaikki ylivoimaiset esteet on kuvattu kohdassa 8.

e) Mikäli toimitus suoritetaan pyydettäessä, ostaja on vastuussa ja kantaa riskin tuotteista – jollei niitä ole jo pyydetty – myyjän tiloissa. Ostajan tulee pyytää toimitusta määritellyn ajanjakson puitteissa. Mikäli ajanjaksoa ei ole sovittu ennalta, ostajan tulee siltikin pyytää toimitusta kahden kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä. Mikäli tuotteita ei pyydetä yllämainitun ajanjakson sisällä, myyjällä on oikeus laskuttaa ostajaa myydyistä [irto]tuotteista tai irtisanoa sopimus pelkällä viestillä ilman oikeustoimiin ryhtymistä. Tämä ei vaikuta myyjän mahdollisiin oikeuksiin hakea korvauksia (mahdolliset varastointikustannukset mukaan lukien).

f) Kaikkia toimitusehtoja tulkitaan Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti.

g) Ostaja on velvollinen ostamaan tuotteet heti, kun ne toimitetaan hänelle asianmukaisten Incoterms-ehtojen mukaisesti tai heti, kun tuotteet ovat ostajan saatavilla sopimuksen mukaisesti. Mikäli ostaja kieltäytyy ostamasta tuotteita tai jättää toimittamatta toimituksen kannalta olennaisia tietoja tai ohjeita, tuotteet varastoidaan ostajan kustannuksella ja riskillä.

h) Mikäli ostaja ei jatkossakaan suorita maksujaan, myyjällä ei ole velvollisuutta jatkaa tilausten toimittamista. Lisäksi myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus ilman oikeustoimiin ryhtymistä. Ostajan maksuvelvoite myyjää kohtaan pysyy voimassa.

i) Myyjällä on oikeus tehdä toimituksia, joiden suuruus poikkeaa korkeintaan 10 % tilatusta määrästä, ja laskuttaa kustannukset ostajalta.

j) Toimituksen mukana toimitetun kuormakirjan tai vastaavan asiakirjan katsotaan edustavan toimittujen tuotteiden todellista määrää ja laatua, ellei ostaja esitä myyjälle kirjallista vastalausetta välittömästi toimituksen saavuttua. Mikäli ostaja on ilmoittanut asiasta myyjälle ajoissa, ostajalla ei ole oikeutta keskeyttää (oikein toimitettujen) toimitusten maksuja, ellei pakottavassa laissa toisin määrätä.

k) Toimitettavat tuotteet kuljetetaan aina ostajan kustannuksella ja riskillä. Ostajan tulee aina tehdä yhteistyötä toimitusten suorittamiseksi. Ostaja on vastuussa toimitettujen tuotteiden purkamisesta, ellei toisin ole sovittu.

6. Valitukset

a) Myyjä tekee toimitukset kyseisten tuotteiden normaalien ja hyvien kauppatapojen mukaisesti, pois lukien tilanteet, joissa myyjä on antanut tuotteiden laadusta kirjallisen takuun. Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät valitukset tulee tehdä myyjälle kirjallisesti (peruutuksen uhalla) ja kohtuullisen ajanjakson sisällä; valitukset tulee kuitenkin tehdä viimeistään 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Ostajan tulee tarkastaa toimitettujen tuotteiden kunto välittömästi toimituksen vastaanottamisen jälkeen.

b) Ostajan tulee ilmoittaa toimitetuissa tuotteissa havaituista näkymättömistä vioista myyjälle 10 päivän sisällä vian havaitsemisesta, mutta kuitenkin kuukauden sisällä toimituksesta.

c) Mikäli valitus on perusteltu ja tehty ajallaan, myyjän korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan valituksen kohteena olevien tuotteiden korvaamisen uusilla tai reilun, myyjän määrittelemän korvauksen maksamisen ostajalle. Korvaussumma ei kuitenkaan koskaan ylitä laskun summaa tai valituksen kohteena olevien tuotteiden arvoa. Myyjällä ei ole mitään muuta korvausvelvollisuutta (epäsuorat vahingot mukaan lukien), elleivät vahingot ole seurausta myyjän tahallisesta toiminnasta, laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta.

d) Myyjän takuu ei päde, mikäli:
(i) Tuotteiden viat johtuvat normaalista kulumisesta ja/tai virheellisestä käytöstä;
(ii) Tuotteet on altistettu epänormaaleille olosuhteille;
(iii) Viat johtuvat hoito-ohjeiden vastaisesta käytöstä;
(iv) Ostaja ja/tai ostajan kutsuma kolmas osapuoli on tehnyt toimitettuihin tuotteisiin muutoksia ja/tai muita töitä ilman myyjän kirjallista suostumusta.

e) Toimitetuista tuotteista tehty perusteltu ja ajallaan tehty valitus ei poista muiden toimitettujen tuotteiden maksuvelvoitetta, ellei pakottavassa laissa toisin määrätä.

7. Maksu

a) Maksut suoritetaan aina ilman vähennyksiä ja/tai tasauksia laskussa mainittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksulle on myönnetty maksuaikaa, maksu suoritetaan viimeistään maksuajan päättyessä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, myyjän ilmoittamalle pankki- tai postisiirtotilille. Myyjällä on oikeus lisätä laskuihinsa 2 % viivästyskorko, joka tulee maksettavaksi eräpäivänä, jos laskua ei siihen mennessä ole maksettu.

b) Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ostajan katsotaan syyllistyneen maksun laiminlyömiseen ilman, että asiasta tarvitsee lähettää erillistä ilmoitusta. Tällöin kaikki myyjän saatavat, mukaan lukien laskut, joiden eräpäivä ei ole vielä tullut, erääntyvät välittömästi maksettavaksi kertasummana. Tällöin kaikki mahdolliset alennukset peruuntuvat, ja ostajan tulee maksaa 1 % korkoa jokaiselta alkavalta kuukaudelta tai lain määräämää korkoa (joka vastaa Euroopan keskuspankin määrittelemää palautuskorkoa, jota on korotettu 7 %), mikäli tämä korko on korkeampi. Lisäksi ostajan tulee maksaa kaikki kulut, mukaan lukien oikeuskulut ja oikeusmenettelyn ulkopuoliset kulut, joita myyjälle on aiheutunut asian selvittämisestä. Kun maksettava summa siirretään perintään, oikeusmenettelyn ulkopuolisen perinnän kustannukset ovat aina 15 % perintään siirrettävästä summasta. Perintäkustannusten enimmäissummaa ei ole, mutta vähimmäissumma on € 25,-.

c) Mikäli ostaja julistetaan konkurssiin, saa lykkäystä maksujen maksamiseen, lopettaa tai myy liiketoimintansa, ostajan omaisuus tai osa omaisuudesta takavarikoidaan ja/tai yhtä tai useampaa maksuehtoa ei noudateta, myyjällä on oikeus vaatia maksua välittömästi kertasummana. Tämä ei kuitenkaan vaikuta myyjän oikeuteen hakea korvauksia menetetyistä tuotoista tai syntyneistä vahingoista, koroista tai mahdollisista perintäkustannuksista.

d) Myyjällä on ennen tilauksen toimittamista tai toimituksen jatkamista oikeus vaatia ostajalta riittävää vakuutta maksuvelvoitteen täyttämisestä. Mikäli ostaja kieltäytyy toimittamasta vaadittuja vakuuksia, myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus ilman, että se vaikuttaa myyjän oikeuteen hakea korvauksia mahdollisesti kärsimistään vahingoista.

8. Immateriaalioikeudet

a) Myyjä pidättää itsellään kaikki sille tekijänoikeuslain ja muiden immateriaalioikeuksien koskevien lakien ja määräysten mukaan kuuluvat oikeudet ja valtuudet.

b) Ostajan ja myyjän välisiin sopimuksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat myyjälle tai sille kolmannelle osapuolelle, jolta myyjä on hankkinut oikeudet.

c) Minkään sopimuksen mitkään ehdot tai näiden Yleisten toimitusehtojen ehdot eivät salli immateriaalioikeuksien (osittaista) siirtämistä ostajalle. Ostaja tunnustaa myyjän immateriaalioikeudet ja huolehtii, ettei toiminnallaan loukkaa näitä oikeuksia suoraan tai välillisesti.

d) Ostaja korvaa myyjälle kaikki kolmansien osapuolien esittämät immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevat korvausvaateet kokonaisuudessaan. Lisäksi ostaja korvaa myyjälle kaikki näiden vaateiden yhteydessä aiheutuneet kustannukset.

9. Omistuksenpidätysehto

a) Tuotteiden omistajuus siirtyy ostajalle heti, kun tämä on täyttänyt kaikkien myyjän kanssa solmimiensa sopimusten tuotetoimituksiin liittyvät sopimusvelvoitteensa.

b) Ostaja ei voi pantata tuotteita tai myöntää kolmannelle osapuolelle oikeutta tuotteisiin – yrityksen normaali toiminta pois lukien – ennen kuin tuotteiden omistajuus on siirretty ostajalle. Myyjän niin vaatiessa ostajan tulee tehdä yhteistyötä myyjän kanssa ja myöntää ensimmäinen panttioikeus ostajan asiakkaille toimittamista tuotteista kertyviin saataviin.

c) Ostajan tulee säilyttää omistuksenpidätysehdon alaisena toimitettuja tuotteita huolellisesti ja myyjän tunnustettuna omaisuutena.

d) Myyjällä on oikeus ottaa takaisin omistuksenpidätysehdon alaisina toimitetut tuotteet, joita säilytetään yhä ostajan tiloissa, mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvoitteitaan tai ostajalla on tai voi olla talousvaikeuksia. Ostajan tulee aina sallia myyjän vapaa pääsy työmaille ja/tai toimitiloihinsa, jotta myyjä voi tarkastaa tuotteiden kunnon ja/tai harjoittaa oikeuksiaan.

e) Yllä mainitut ehdot a.–d. eivät vaikuta myyjän muihin oikeuksiin.

10. Ylivoimainen este

Myyjällä ei ole velvollisuutta täyttää sopimusvelvoitteitaan, mikäli niiden täyttäminen on mahdotonta ylivoimaisen esteen takia. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan kaikki ennakoitavat ja ennakoimattomat ulkoiset syyt, joihin myyjä ei pysty vaikuttamaan ja joiden seurauksena myyjä tai myyjän kutsumat kolmannet osapuolet eivät pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Tämä kattaa kolmansien osapuolien viivästyneet tai myöhästyneet toimitukset tai toimitusten puuttumisen kokonaan; ostajan tai myyjän konkurssin, maksunlykkäykset ja yrityksen omistajanvaihdokset; myyjän henkilökunnan tahallisen toiminnan, laiminlyönnin tai huolimattomuuden; kuljetussaarrot tai muut kuljetusongelmat; tulipalot; (luonnon)katastrofit; lakot; teollisuusonnettomuudet; järjestyshäiriöt tai mellakat; sodat ja lain määräämät kaupankäynnin rajoitukset. Myös tavarantoimittajien ja muiden myyjälle olennaisten kolmansien osapuolien ylivoimaiset esteet katsotaan myyjän ylivoimaisiksi esteiksi.

11. Korvausvelvollisuus

a) Mikäli myyjä on korvausvelvollinen, korvausvelvollisuutta rajoitetaan tämän artiklan mukaisesti.

b) Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan minkäänlaisia menetyksiä, jotka ovat seurausta siitä, että myyjä on käyttänyt ostajan toimittamia tai ostajan puolesta toimitettuja virheellisiä ja/tai vajavaisia tietoa.

c) Mikäli myyjä on velvollinen korvaamaan tiettyjä vahinkoja, myyjän korvausvelvollisuus rajoittuu tilauksen arvoon tai tilauksen sen osan arvoon, jota korvausvelvollisuus koskee.

d) Myyjän korvausvelvollisuus ei koskaan ylitä myyjän vakuutuksenantajan maksamaa korvausta kyseistä tapauksesta.

e) Myyjä on velvollinen korvaamaan vain suorat vahingot.

f) Näiden Yleisten toimitusehtojen yhteydessä ”suorat vahingot” määritellään kohtuullisiksi kustannuksiksi, jotka syntyvät vahinkojen tai tappioiden syyn ja laajuuden selvittämisen yhteydessä, sikäli kuin arviointi liittyy näiden ehtojen mukaisiin vahinkoihin tai tappioihin; kohtuullisiksi kustannuksiksi, jotka syntyvät, kun myyjän riittämätön suoritus korjataan sopimusta vastaavaksi, sikäli kuin riittämättömän suorituksen voidaan katsoa johtuvat myyjästä; ja kohtuullisiksi kustannuksiksi, jotka syntyvät vahinkojen tai tappioiden estämisen tai rajoittamisen seurauksena, sikäli kuin ostaja voi todistaa, että mainitut kustannukset ovat seurausta näiden Yleisten toimitusehtojen määrittelemien suorien vahinkojen rajoittamisesta.

g) Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja, mukaan lukien seurannaisvahingot, tuotonmenetykset, säästöjen menetykset tai liiketoiminnan matalasuhdanteen aiheuttamat tappiot.

h) Tässä artiklassa määritellyt korvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske myyjän tai sen johtajien tahallisten tekojen tai törkeän huolimattomuuden seurauksena syntyneitä vahinkoja tai tappioita.

12. Koko sopimus

Mikäli ostaja ei täytä minkä tahansa myyjän kanssa solmimansa sopimuksen sopimusvelvoitteita tai ei täytä niitä ajallaan tai kunnolla, ostajan katsotaan tämän yhden tosiasian pohjalta laiminlyöneen sopimusvelvoitteensa, eikä myyjän tarvitse toimittaa asiasta erillistä laiminlyönti-ilmoitusta. Tällöin myyjällä on oikeus julistaa sopimus irtisanotuksi ilman tuomioistuimen apua. Tämä ei vaikuta myyjän muihin oikeuksiin.

13. Sovellettava lainsäädäntö

a) Kaikkiin myyjän tarjouksiin, myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin ja niistä seuraaviin sopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Mikäli ostaja ei ole Alankomaiden lainsäädännön alainen juridinen henkilö, YK:n vuoden 1980 kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus (CISG) ei päde.

b) Kaikki ostajan ja myyjän väliset erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, jonka lainakäyttöalueella myyjän tai ostajan pääkonttori sijaitsee. Myyjä päättää tuomioistuimen, jollei pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

Näitä ehtoja säilytetään Zwollen kauppa- ja teollisuuskamarissa viitenumerolla 05055988.